Al 100 jaar een begrip in Oud Ade en omstreken!

Algemene voorwaarden Houthandel

Artikel 1 AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN
a. Onder koper wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de aspirant-koper c.q. koper;
onder verkoper: aspirant-verkoper c.q. verkoper.
b. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
c. Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper zulks met inachtneming van het in d. bepaalde.
d. Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke verkoopbevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
e. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

Artikel 2 VRACHTEN, INVOERRECHTEN, HEFFINGEN, BELASTINGEN
Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals:
uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten,
heffingen, belastingen.
Eventuele vóór-, respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van afscheep respectievelijk aankomst, respectievelijk aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van kopers.

Artikel 3 VALUTA
Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening van de koersen in één of meer valuta's waarop de totstandkoming en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper het recht geven de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijs ingevolge deze bepaling wordt verhoogd, heeft de koper het recht de order te annuleren. De annulering dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen nadat verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 4 LEVERING EN RISICO
a. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.
b. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
c. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
d. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van niet goede - zowel kwantitatief als kwalitatief -, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper.
Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.
e. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
f. Bij levering franco zowel als niet-franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
g. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.

Artikel 5 LEVERINGSTIJDEN
De opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.
Wanneer binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.

Artikel 6 AANVAARDING EN RECLAME
a. De controle op stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco's of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
b. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn ingediend; na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen. Koper heeft geen recht van reclame meer
wanneer de door hem gekochte zaken welke voor hem en/of door hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt - drogen inbegrepen - vóór het zagen, respectievelijk bewerken, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteits- of specificatiereclame gaven.
c. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk verwerkt.
d. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
e. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken.
Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 7 KWALITEIT
a. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
b. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.
c. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 8 OVERMACHT
Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.
In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van 6 maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen 5 werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al zijn vorderingen op de koper terzake van de door de verkoper ingevolge de betreffende overeenkomst aan de koper geleverde zaken of de ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de koper in de nakoming van de betreffende overeenkomst, tijdig zullen zijn voldaan.
b. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
c. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren.
De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
d. De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.

Artikel 10 BETALING
a. Elke partij wordt gefactureerd, verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag ad 2% van het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien betaald wordt binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alsdan zal de koper boven het factuurbedrag de bij sub a. bedoelde toeslag ad 2% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.
c. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaats gevonden, is de koper rente verschuldigd. De rentevoet is die der wettelijke rente, vermeerderd met twee. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen dertig dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door de verkoper. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de verkoper heeft plaatsgevonden.
d. Voor rekening van de koper zijn de inningskosten, welke steeds worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd de meerdere kosten welke voor koper ontstaan wanneer tot arbitrage of het instellen van een gerechtelijke procedure moet worden overgegaan.
e. Indien de koper met de betaling jegens de verkoper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
f. Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
g. Indien de koper met de betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
h. Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Nederlandse valuta, tenzij de verkoper een andere valuta aanwijst, in welke de met de verkoper aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de koper verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.

Artikel 11 TEKORTSCHIETEN VAN DE KOPER
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 12 RECHT
Het Nederlands recht is op de koop van toepassing.

Artikel 13 AFWIJKENDE BEDINGEN OF VOORWAARDEN
Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 14 GESCHILLEN
a. Alle geschillen zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig het Arbitrage-Reglement van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, zoals dit reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.
b. In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, die uit hoofde van het gevorderde bedrag behoort tot de competentie van de kantonrechter, de bevoegdheid haar vorderingen bij de kantonrechter in te stellen. In dat geval is de wederpartij aan de keuze van degene, die de uitspraak verlangt, gebonden. Voor zover de schuld door de afnemer niet is betwist, kan te allen tijde veroordeling tot betaling worden gevraagd aan de gewone rechter.

© alle rechten voorbehouden - Bouwbedrijf van der Geest Oud Ade - Algemene voorwaarden | Privacy policy | Disclaimer

Werken in de bouw?

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de bouw? Dan zoeken wij jou!

Bekijk onze vacatures

Werken in de bouw?

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de bouw? Dan zoeken wij jou!

Bekijk onze vacatures